Algemene Voorwaarden

Hoe gaan we om met deze voorwaarden?

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van Autorijschool Sassenheim zijn daardoor simpel en leesbaar.

Leesbare Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Autorijschool Sassenheim, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven

Wat mag je van Autorijschool Sassenheim verwachten?

 • Dat rijles wordt gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen;
 • Van de instructeur mag verwacht worden dat hij op tijd verschijnt. Het kan voorkomen dat de instructeur wat later aankomt bij de leerling of een les gecanceld wordt. Bijvoorbeeld: door onvoorziene omstandigheden zoals file, verkeersongeval, uitloop van een examen, bij ziekte leerling of instructeur. De instructeur geeft dit altijd door via een bericht of telefonisch. De gemiste tijd wordt altijd ingehaald in overleg met de leerling.
 • Kan een les geen doorgang vinden op de dag zelf door een onvoorziene omstandigheden zoals verschuiving van een praktijkexamen van een leerling, ziekte of ongeval. Dan wordt deze les in overleg met de leerling verzet naar een later tijdstip. Er kunnen ten allen tijden geen rechten aan ontleend worden.
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
 • Het herexamen wordt aangevraagd als je minimaal 10x rijlessen van 60 minuten hebt betaald. Per 60 minuten zijn de kosten 50,00 euro + administratiekosten.
 • Indien er wordt gekozen voor een gratis herexamen dienen er voor deze lessen losse lessen gekocht te worden! deze kunt u terug vinden onder het kopje pakketten.
 • Autorijschool Sassenheim is nimmer verplicht een gratis herexamen aan te vragen indien leerling niet aan de voorwaarden voldoet of de instructies en handelingen niet goed opvolgt.
 • Er een verzekering is afgesloten, die minimaal een dekking biedt van EUR 1.3445.450,- tegen aansprakelijkheid voor de leerling.

Wat verwachten we van jou?

 • Dat je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats.
 • Ben je een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles.
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk aan je rij-instructeur door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent.
 • Afzeggen van een rijles kan alleen bij je rij-instructeur.
 • Dat je de aanwijzingen van je rij-instructeur tijdens je rijlessen opvolgt.
 • Bij het examen je geldig legitimatiebewijs kan laten zien.
 • Bij het rijexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
 • Nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het examen deel te nemen.

 

Betaling rijlespakket voorwaarden eerder stoppen:

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de betaling in termijnen van je rijlespakket in rekening gebracht. Je behoudt het recht om eerder te stoppen met je pakket en we hanteren de volgende regels:
 • Ben je begonnen en is het korter dan 3 maanden dat je lest, dan wordt er 25% van het totaal pakket ingehouden  en eventueel de gereden lessen in mindering gebracht + de administratiekosten.
 • Ben je begonnen en is het langer  dan 3 maanden dat je lest maar max 6 maanden, dan wordt er 50% van het totaal pakket ingehouden  en eventueel de gereden lessen in mindering gebracht + de administratiekosten.
 • Ben je begonnen en is het langer  dan 6 maanden dat je lest maar max 12 maanden, dan wordt er 75% van het totaal pakket ingehouden  en eventueel de gereden lessen in mindering gebracht + de administratiekosten.
 • Ben je begonnen en is het langer  dan 9 maanden dat je lest maar max 12 maanden, dan wordt er 100% van het totaal pakket ingehouden  en eventueel de gereden lessen in mindering gebracht + de administratiekosten.
 • Indien betaling van een rijlespakket met credit card geschiedt, dan wordt dit niet geaccepteerd!.
 • Na ontvangst van de betaling (eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
 • Praktijkexamen wordt pas aangevraagd als het hele bedrag voor aanvang van het praktijkexamen voldaan is en niet eerder!.
 • Autorijschool Sassenheim mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen of verlagen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Als Autorijschool Sassenheim na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen en eventueel je theoriecursus stopgezet en mag je geen rijexamen doen tot dit voldaan is.
 • Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan Autorijschool Sassenheim je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling en of ouders.

Let op besluit u na een langere periode na drie maanden te stoppen terwijl u al die tijd geen les hebt gehad en ons niet hier van op de hoogte hebt gesteld dan vervalt het recht op teruggave van gelden en eventueel het inplannen van nieuwe lessen. Zonder geldige reden zijn wij nimmer verplicht om u rijlessen te verzorgen en of gelden terug te storten. 

 

Rijexamen CBR via Autorijschool Sassenheim

 • De kosten van al je rijlessen, theoriecursus en van het rijexamen moeten betaald zijn voor dat we een rijexamen voor je aanvragen.
 • Als het rijexamen geen doorgang vindt omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen geldig legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling. Je kan in dit geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.
 • Alle rijexamens zijn exclusief CBR faalangst- of BNOR toeslag.
 • De kosten voor een faalangst examen (370 euro) of BNOR examen (390 euro) (ook wel staatsexamens genoemd) zijn apart en worden niet als een gewone examen beschouwd en dienen ten alle tijden per examen plus minimaal 8 rijlessen betaald te worden.
 • Ben je drie keer gezakt? Dan zijn de kosten voor eigen rekening en vallen niet onder het gratis herexamenpakket meer. De kosten van deze examens worden per keer dan berekend!.
 • Het gewone herexamen is gratis als er voor het herexamen minimaal 10 lessen van 60 minuten worden gekocht en je alle lessen van je voorafgaande pakket hebt gereden, plus administratiekosten 50,- en gebruik lesauto in het praktijkexamen 50,-
 • Acties en/of kortingen zijn niet van toepassing op de rijlessen voor je herexamen
 • De geldigheid van het gratis herexamen is tot 1 jaar na de proefrijles en je de machtiging voor het rijexamen bij het CBR voor Autorijschool Sassenheim niet intrekt;
 • Autorijschool Sassenheim zal op verzoek van de leerling een nieuw rijexamen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen niet kan doorgaan omdat:
 • Een familielid t/m de tweede graad van de leerling of de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het rijexamen zelf;
 • Er geen leswagen tijdens het rijexamen aanwezig kan zijn;
 • De leswagen door het CBR wordt afgekeurd.
 • Instructeur ziek is.

Ontbinden lesovereenkomst Autorijschool Sassenheim

 • De lesovereenkomst die je hebt ondertekend wordt door Autorijschool Sassenheim als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per, brief of e-mail ontbindt dit kan naar info@autorijschoolsassenheim.nl
 • De lesovereenkomst kan door zowel de leerling als Autorijschool Sassenheim worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand (Als voorbeeld te noemen stond je al van te voren ingepland door de rij-instructeur en zeg je hiervoor op dan dienen die lessen nog gereden te worden en of worden deze doorberekend aan de leerling indien leerling de lessen niet meer wilt volgen die al ingepland stonden.
 • Bij vooruitbetaling van je lesgeld, zal Autorijschool Sassenheim het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan het CBR betaalde examengeld terugbetalen.
 • Autorijschool Sassenheim kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Autorijschool Sassenheim niet genoten lesgelden terugbetalen.
 • Opzegging kan ook door de instructeur in acht worden genomen als de instructie door de leerling niet gevolgd wordt bijvoorbeeld steeds niet willen luisteren en of gevaar op de weg vormen doordat leerling steeds zijn aandacht verliest op de weg.

 

 

 

Vrijwaring

 • Autorijschool Sassenheim vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd en zal ten alle tijden schuld bij de leerling worden gelegd.
 • Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Autorijschool Sassenheim volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.
 • Dit geldt ook als leerling meerdere malen met opzet in het verkeer als voorbeeld met hoge snelheden rijdt en of door rood rijdt zal de boete door de leerling en of ouders betaald moeten worden.
 • Bij extreem weer zoals storm en of hittegolf wordt er niet gelest en worden de lessen verzet en niet in rekening gebracht ook als dit niet binnen de 48 uur regel is gemeld kan de rij-instructeur hiervan afwijken.

Betalingen

Je kan bij ons op twee manieren betalen. Per bankoverschrijving, contant of. Gelieve grote bedragen over te maken.

Een pakket kan, zonder bijkomende kosten, in maximaal zes termijnen worden afgerekend, informeer dit even bij de rijschool, hier kan van afgeweken worden.

 

Ik heb mijn rijbewijs gehaald! Maar heb wat lessen over in mijn pakket, wat nu?

Er zijn twee opties! De rijlessen cadeau doen aan iemand anders of een refund krijgen! Wil je een refund? Je kan een mailtje sturen naar info@autorijschoolsassenheim.nl met je rekeningnummer en naam, je krijgt je geld binnen 30 dagen teruggestort op je rekening.

 

 

Twijfel je na ontvangst factuur toch willen stoppen, wat dan te doen?

Heb je de proefles gehad en besluit je binnen 7 dagen na het ontvangst van de factuur te willen stoppen, dan is dit mogelijk en betaal je 30 euro voor de proefles alsnog + administratiekosten ten hoogte van 50 euro en gebruik van de lesauto ten hoogte van 50 euro.
Is de factuur ouder dan 14 dagen en heb je nog steeds niet betaald en je besluit daarna te stoppen dan brengen wij 25% van de gehele factuur in rekening, hier wordt niet van afgeweken. Wordt dit vervolgens niet betaald dan geven wij dit uit handen aan een incassobureau en bij uitblijven van betaling gaat dit zelfs naar een deurwaarder, wij hopen natuurlijk dat het nooit zover hoeft te komen en dat we gezamenlijk toch tot een oplossing kunnen komen.

Om misverstanden te voorkomen: Let op na terugbetaling kan het 4 tot 6 weken duren voordat onze administratie het resterend bedrag aan u teruggestort!

Wij begrijpen dat dit zowel voor u als voor ons voor vervelende situaties kan zorgen en proberen we dit ten alle tijden te voorkomen.

Waarom hanteren wij de 25% van de factuur ?

 1. Kosten die wij maken bij ons administratiekantoor, voorrijden naar de leerling, proefles die afgenomen is. De gereden lessen en de begeleiding van de leerling.
 2. Factuur is na 14 dagen ingediend bij onze accountant en deze draagt de btw van de factuur weer aan over aan de belastingdienst en dit kan voor problemen zorgen voor onze bedrijfsvoering.

Wij hebben gezien dat dit wel eens voorkomt en hiermee te maken krijgen met alle consequenties voor onze bedrijfsvoering. Vandaar dus de regel van 25 % van de gehele factuur/lespakket! zoals eerder aangegeven wordt hier niet van afgeweken en is dit een strenge regel die wij  helaas dienen te hanteren voor alle leerlingen!.

 

 Her-examen regels:

 • Het gewone herexamen is gratis als er voor het herexamen minimaal 10 lessen van 60 minuten worden gekocht en je alle lessen van je voorafgaande pakket hebt gereden, plus administratiekosten 50,- en gebruik lesauto in het praktijkexamen 50,-

 

 

Annuleren rijopleiding na 14 dagen 

Ik wil annuleren kan dat?
Autorijschool Sassenheim hanteert hieronder de regels om het contract te ontbinden.

Je betaalt de rijlessen die je hebt gehad en de theorieboeken die je hebt gebruikt en  eventueel de kosten van de theorie examen die wij aan jou hebben terugbetaald.

Bij annulering en vroegtijdig stoppen met wat voor reden dan ook na 14 dagen, wordt er 25% van het gehele lespakket in rekening gebracht.  De gereden lessen plus administratiekosten plus theorie-examen kosten en theorieboeken worden uiteraard in mindering gebracht met het eventuele terug te betalen bedrag. Autorijschool Sassenheim kan niet aansprakelijk worden gesteld i.v.m. wijzigingen in schema en tijdstip wijzigingen die te wijten zijn aan omstandigheden zoals een verschuiving van een praktijkexamen en of ziekte van de rij instructeur.

Ouders en of verzorgers kunnen geen rechten aan ontlenen aan het feit dat er bijvoorbeeld 1x per week gelest wordt of de datum en of tijdstip van een rijles verschoven en of geannuleerd wordt door enige omstandigheden die de rij instructeur verplicht om het schema aan te passen ook gaan wij niet op verzoeken van ouders die ons in een later stadium verwijten en of onder druk zetten om voor hen zoon/dochter zoveel mogelijk in korte tijd lessen in te plannen zodat zij zo eerder kunnen afrijden. dit blijft ten alle tijden een rijopleiding en wij hanteren ten alle tijden de richtlijnen van het CBR. Het CBR geeft aan dat een leerling opgeleid dient te worden volgens de nieuwste instructie en handelingen die de leerling tot een verantwoordelijke veilige bestuurder maakt.

Heb je een rijexamen gereserveerd?
Een rijexamen kunnen we na 24 uur vanaf het moment van reserveren niet meer bij het CBR annuleren en belast het CBR de examenkosten door.

Geen twijfel over het aantal rijlessen
Om alle twijfel over het aantal gereden rijlessen te voorkomen, hanteren we de afsprakenkaart die de instructeur bij zich houdt. Na iedere rijles, vraagt je instructeur om je handtekening ter bevestiging van de gereden les.

Plan je proefrijles!